Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • Любопитно
  • Вила Вучев спечели престижна награда от списание „LUX magazine“ – Великобритания
Любопитно

Вила Вучев спечели престижна награда от списание „LUX magazine“ – Великобритания

United Kingdom, July 2017- LUX magazine announces the winners of the 2017 Hospitality Awards.

Companies within the industry are serving an extreme demand for a high quality services, day in and day out which is only growing as the percentage of disposable money increases. These are the people who run services 24/7 to make the lives of the public that bit more stress-free and luxurious.

Here at LUX Magazine, through this awards programme, reward the hard-work and efforts companies within the Hospitality industry give and by hosting these awards it gives us a chance to recognise the tireless work of the firms and individuals behind the success of quality service, professionalism and growth in this challenging market.

Discussing the awards, Katherine Benton, Awards Coordinator, commented: “People of the 21st century are demanding Hospitality services now more than ever, making this industry one of the highest growing of all time. As such, many of the firms operating within it have to work hard to remain at the forefront of the latest developments and provide their clients with the service they desire. Each one of my winners has exhibited the epitome of excellence through their work, and I would just like to congratulate them on their phenomenal success.”

To find out more about these prestigious awards, and the dedicated establishments that have been selected for them, please visit http://www.lux-intl.com where you can view our winners supplement and full winners list.

google превод

Великобритания, юли 2017 г. – списание LUX обявява победителите в наградите за 2017 Hospitality Awards.

Компаниите в бранша обслужват крайно търсене на висококачествени услуги, всеки ден и на ден, което се увеличава само когато процентът на разполагаемите пари се увеличава. Това са хората, които управляват услуги 24 часа в денонощието, за да направят живота на обществото малко по-без стрес и лукс.

Тук в списание LUX, чрез тази награждаваща програма, награждаваме компаниите в индустрията на хотелиерството и усилията, които ни дават и като ги хостваме, това ни дава шанс да признаем неуморимата работа на фирмите и личностите зад успеха на качественото обслужване, Професионализъм и растеж на този предизвикателен пазар.

Обсъждайки наградите, Катрин Бентън, координатор на наградите, коментира: „Хората от 21-ви век настояват повече за услугите в хотелиерството повече от всякога, правейки тази индустрия една от най-високите растения на всички времена. Като такива, много от фирмите, работещи в него, трябва да работят усилено, за да останат на преден план в най-новите разработки и да предоставят на клиентите си услугата, която желаят. Всеки един от моите победители показа своята превъзходна работа чрез работата си и бих искал да ги поздравя за феноменалния им успех „.

За да научите повече за тези престижни награди и за специалните заведения, които са избрани за тях, моля посетете http://www.lux-intl.com, където можете да видите списъка ни с победители и пълен списък с победители.

Related posts

Млади социалисти посадиха нови дръвчета край Ракитово

Facebook с карти на страни чрез разпознаване на лица

ПРОГРАМА ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ ВЕЛИНГРАД ОТ 13.10 ДО 19.10 ОЧИЛАТА ЗА 3Д СА DOLBY 3D И СЕ ВРЪЩАТ В КРАЯ НА ПРОЖЕКЦИЯТА

Loading Facebook Comments ...