„ВКТВ“ ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди от 01.03.2016 до 31.05.2016г. на починали абонати на техни наследници в стая 3 в сградата на дружеството.
Моля носете копия на нотариален акт, удостоверение за наследници и лична карта.

От ръководството на „ВКТВ“ ЕООД.