Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви свободните длъжности за административни ръководители в съдилищата, съобщава ВСС. В пазарджишки съдебен окръг свободна е само една ръководна длъжност – за административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград. Обявява се вече няколко пъти, но не се явяват кандидати. Междувременно съдът се ръководи от Веселин Петричев.

Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт могат да се правят в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник, напомнят от ВСС. Решението за обявяване на свободните длъжности ще бъде обнародвано в Държавен вестник и ще се публикува в страницата на ВСС.

Home