Тестът им по математика е от 10.00 часа.
С националното външно оценяване по математика днес започва поредицата от традиционни изпити за учениците от четвърти клас, които всяка година се организират през май, съобщава Министерството на образованието и науката.

Останалите дати за националните външни оценявания за четвъртокласниците са: на 12 май – български език и литература, на 13 май – „Човекът и природата“, а на 16 май – „Човекът и обществото“.

Изпитването за всеки от учебните предмети е писмено, организира се едновременно за учениците от всички паралелки от четвърти клас в училището, в което се обучават децата. Започва в 10.00 часа на определения ден, продължава един учебен час /40 минути/, а за учениците със специални образователни потребности – два учебни часа.

Тестовете по математика, по „Човекът и обществото“ и по „Човекът и природата“ съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и три задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и на родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика, посочват от МОН.

dnes.bg