Приключиха проверките на РИОСВ-Пазарджик за замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите им територии

Приключиха проверките на РИОСВ за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци в речните легла и прилежащи територии в област Пазарджик. В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите от 4 февруари 2016г., РИОСВ уведоми кметовете на всички общини да предприемат мерки за недопускане на зъмърсявания с отпадъци, вкл. на речните легла и прилежащи територии, както и мерки за почистване, ако такива са допуснати до края на месец март.

В периода 29 март – 5 май, екипи от експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха 33 проверки на поречията на реките Марица, Пишмишка, Крива река, Тополница, Луда Яна и притоците й – Елшишка,  Панагюрска Луда Яна, Мареш и Банска Луда Яна, на реките Равногорска, Умишка, Розовска, Стара река, Чепинска, река Еленка, Яденица, Бяла, Новомахаленска, Луда, Доспатска, Пиздица и Мътница. За почистване на установени замърсявания са дадени 19 предписания.

В сравнение с 2015 год. са извършени повече проверки, но са констатирани по-малко нарушения и по-малко неизпълнени предписания за почистване на речните легла. В периода от една година между двете кампании се забелязва значително по-добра работа от страна на общините в опазването и почистването на реките на тяхна територия. Констатирани са трайни резултати – недопускане на нови замърсявания на вече почистени през миналата година терени. На много от местата със замърсявания през 2015г., тази година такива не са установени. Мерките, предприети от общините, дават добри и трайни резултати.