Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • Институции
  • На извънредна сесия общинските съветници гласуваха проекторешение за претоварна станция във Велинград
Институции

На извънредна сесия общинските съветници гласуваха проекторешение за претоварна станция във Велинград

В малка заседателна зала на Община Велинград от 9:30ч. се проведе извънредно заседание на Общински съвет.


Местния парламент единодушно даде съгласие Община Велинград да поеме дългосрочен общински дълг, по реда на Закона.


Заемът ще бъде отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ” ЕАД под формата на кредит предназначен за финансиране на бъдещи допустими и недопустими разходи, за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г
„Целта на проекторешението е предварително да се третират отпадъците, да има компостираща инсталация и количеството на отпадъци да намалее до минимум, което ще облекчи жителите на Община Велинград по отношение на такса битови отпадъци.”- заяви кмета д-р Костадин Коев.

Related posts

Бюджета на община Велинград е 32 милиона 640 хиляди 920 лева през 2018

Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обяви свободните работни места към 27/02/2018

5,2 млн. лева отпусна правителството за оборудване на полицаите

Loading Facebook Comments ...