На среща в Пазарджик Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” ще представи проекта на карти на 6 от районите под заплаха и с риск от наводнения, съобщиха от Басейнова дирекция. Картите са публикувани на интернет страницата на Баейновата дирекция за консултация с обществеността за срок от 2 месеца. Картите са част от първия План за управление на риска от наводнения и са изготвени като резултат от обществена поръчка по проект „Разработване на Планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2015г”. Проектите на картите са изготвени за всеки от определените 31 броя райони със значителен риск от наводнения в Източнобеломорски район. На срещата ще бъдат разгледани и обсъдени изготвените проекти на карти за горното течение от басейна на р.Марица за 6 от определените райони със значителен потенциален риск от наводнение: р.Марица – гр.Пазарджик, р.Стара река – гр.Батак, р.Тополница – устие, р.Тополница – горно течение, р.Чепинска – гр.Велинград и р.Мътивир – Ихтиман.

 

Агенция ФОКУС