На първата си сесия за новата 2016 година общинските съветници приеха бюджета на общината в размер на 21 026 064лв. Приходите от държавата са на стойност 14 846 068лв. В тях влизат обща субсидия за делегирани от държавата дейност 11 855 468лв. обща изравнителна субсидия 2 153 900лв., размера на средствата за зимно поддържане и снегопочистване 108 600лв., както и средствата за целева субсидия от капиталови разходи 728 600лв.

Приходи от местни източници на стойност над 6 739 107лв, като тук влизат данъци на приходи и други данъци от 2 044 000лв. и неданъчни приходи 4 695 107лв. Тази част на бюджета ще се изпълни ако имаме съвестни данъкоплатци и общината реализира финансовата си програма за по- висока събираемост на местните приходи.

Средствата за капиталови разходи на Община Велинград за 2016г. възлизат на 2 484 231лв. Те са съставени в следния ред: целева субсидия от РБ за капиталови разходи- 728 600лв, от собствени приходи -1 162 000лв, капиталови разходи дофинансирани със собствени приходи- 453 631лв и капиталови разходи от преходен остатък държавни дейности -140 000лв.

След гласуването на бюджет 2016г. кметът д-р Коев, направи изявление за да даде яснота на гражданите за финансовото състояние на общината. “До тук беше хубавата и спокойната картина за бюджета, сега искам да поясня и на медиите включително. Преди няколко броя във вестник „Темпо“, беше споменато, че задълженията на община Велинград са 11 млн. Тези задължения са само към доставчици, към тях трябва да прибавим 1 млн. 600хил към министерството на околната  среда и водите, както отчисление за депонирането на отпадъци съгласно Наредба 7 1 мл. 300 хил.безлихвен кредит ползван от ПУДООС  за направа на водопровода на Юндолска. 3млн. 800хил. към Райфайзен банк, защото там главницата е използвана и плащаме само лихви в размер на 12 000 лв. месечно, приходите от местни данъци и такси са 5 млн. 700хил, тоест предишното ръководство е изхарчило тези пари за три години напред. А, сега ние всички ще ги връщаме.

Много важно е да се знае от къде, аз като кмет и моят екип поемаме щафетата с над 18 млн задължения-ето това са истинските задължения. И като прибавим, че в бюджет 2016 има заложени 1 млн и 120хил, които ще дойдат евентуално от продажба на недвижимо общинско имущество и земи, но към тази дата ги няма, те са прогнозни и зависи от нашите умения , сумата става над 19 млн. И когато говорим за бюджета трябва да се знае, че във всеки един момент някой от доставчиците може да сложи запор на сметките на община Велинград и този бюджет, който сме се събрали да гласуваме рухва- блокират се детски градини и училища и всичко това става едно добро пожелание.  Нека всички граждани на Велинград да знаят и бъдат информирани, за проблемите които ни очакват и какво е наследството което сме наследили”.

От думите на кмета стана ясно, че Община Велинград е с наследени дългове почти равни на бюджета който съветниците приеха за 2016 г.. А ако съпоставим дълга с местните приходи- ще ни трябва 4 години, за да погасим натрупаните задължения през управлението на г-н Лебанов.