ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подаде проектно предложение „Център за социално включване “Развитие”” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2. 004 ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“ на  ОП РЧР 2014-2020 г. Проектното предложение е на стойност  587 498,74 лева, със срок на изпълнение 31 месеца включително 28 месеца предоставяне на услуги за ранно детско развитие. Целта на проектното предложение е превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Предвидените за предоставяне услуги по проекта са: Предоставяне на услугата “Ранна интервенция на уврежданията”; Предоставяне на услугата “Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”; Предоставяне на услугите “Формиране и развитие на родителски умения” и “Семейно консултиране и подкрепа”; Предоставяне на услугата “Здравна консултация за деца”; Предоставяне на услугата “Допълнителна подготовка за равен старт в училище”;   За предоставяне на услугите ще бъде нает следния персонал от 21 лица: Педиатър – 3 лица; Социален работник – 3 лица; Логопед – 1 лице; Рехабилитатор/кинезитерапевт – 1 лице; Психолог – 2 лица; Медиатор – 4 лица; Специален педагог – 1 лице; Гинеколог – 1 лице; Медицинска сестра – 1 лице; Акушерка – 1 лице; Юрист – 1 лице; Стоматолог – 1 лице; Педагог – – 1 лице; В проектното предложение като целеви групи са включени: • Семейства с деца от 0 до 7 год., включително с увреждания; • Деца от 0 до 7 год. в риск и техните семейства; • Деца от 0 до 7 год., включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства; • Деца и възрастни в риск . С подаденото проектно предложение ще се продължи дейността на създадения център за социално включване по Проекта финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 година.