ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“

BG05FMOP001-03.02

     Община Велинград съобщава, че през от 09.05.2016 г. до 30.04.2017 г. ще предоставя услугата „Осигуряване на топъл обяд”. Финансирането ще се осъществява чрез ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ, ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016”. Функциите на Управляващ орган на Оперативната програма, съфинансирана от ФЕПНЛ се изпълняват от Агенция за социално подпомагане към МТСП, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”

След кандидатстване Община Велинград ще предоставя безплатна храна на 50 души, които ще бъдат избрани след подаване на документи и извършване на подбор.

Целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;

3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст;  за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

4. Скитащи и бездомни деца и лица;

5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.