О Б Я В А

На основание чл. 25 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р А Д У В Е Д О М Я В А

всички заинтересовани физически и юридически лица, че могат да се запознаят с Доклада за оценка степента на въздействие на инвестиционното предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, находящо се на територията на община Велинград, област Пазарджик.

Материалите са публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ- Пазарджик, на страницата на община Велинград- www.velingrad.bg, както и на сайта на „Ресурс 1“ АД, Пловдив- www.resurs1.bg.

На хартиен носител материалите се намират в стая № 21 на община Велинград при г-жа Бухова. Вашите писмени становища може да входирате в деловодството на Община Велинград дo 23 март и на електронен адрес на общината- obshtina@velingrad.bg, както и да изпратитена РИОСВ- Пазарджик на адрес гр. Пазарджик 4400, п.к 4400, п.к 220 ул. „Генерал Гурко“ №33, ет.4 или на електронен адрес: riewpz@riewpz.org