На 09.05.2017 г. в 15,16 часа в РЗИ Пазарджик бе получен по и-мейл от Националния център по радиобиология и радиационна защита гр. София окончателен “Протокол с резултати от извършения радиологичен контрол на проби питейни води от централни водоизточници, пробонабрани от служители на РЗИ Пазарджик от район Велинград”
Резултатите от извършените анализи съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, с изключение на пробата вода от каптаж-извор “Легоринец”, чийто резултат не съответства по показател “обща алфа-активност” и “естествен уран”.
Във връзка с това директорът на РЗИ Пазарджик издаде заповед, с която възстановява водоползването от каптаж „Клептуза“ /захранващ с питейна вода част от кв. Лъджене и кв. Чепино в гр. Велинград/  и отменя наложените ограничения за ползването на водата за питейни нужди от каптаж „Суха лъка“ /захранващ с питейна вода с. Грашево и с. Мечо корито/ и каптажи „Арап чал“, „Балабаница“ и „Чакърица“ /захранващи с питейна вода с. Юндола, с. Св. Петка и с. Пашово/.
На основание получените резултати остава в сила спиране на водоползването на водата за питейни нужди от централен водоизточник: каптаж „Легоринец“ /захранващ с питейна вода част от кв. Чепино гр. Велинград/.