Във вестник “Темпо” беше публикувана статия от г-н Георги Пашов във връзка с водопровод “Самоводица”. Понятна е носталгията на старото поколение каменчани към този водопровод изграден още през 1926 година.

Реших да взема отношение, след като в продължение на три дни, с помощта на настоящи и бивши специалисти от ВКТВ, направихме замервания и проверки по цялото трасе. Водохващането е тип каптажно (15 броя каптажи). От каптажите до събирателната шахта водата се отвежда с каменинови тръби. През 2004 година една част около 100 метра от камениновите тръби е подменена с ПВЦ маркуч Ф 75. Това е подобрило водосбора в събирателната шахта до 2,08л в секунда по данни от замервателен протокол от 2004 година. При сегашното замерване се установи, че в събирателната шахта влизат около 2,5 литра/секунда. От лявата страна на шахтата, където камениновите тръби не са подменени, имаше течове. Течове имаше и при най-горните над шахтата каптажи. Като се има предвид, че сега е най-сухият сезон, отстраняването на течовете ще подобри значително водосбора. Това може да се постигне, като и останалата част от камениновите тръби се подмени с маркуч.
От тези замерени 2,5 литра/секунда във водоема “Нежовица” се вливаше под 1литър/секунда. По трасето на тръбопровода има ползвания от ловен дом “Самоводица” и 5 броя общодостъпни чешми. Краново регулируема е в момента чешмата под ловния дом и тази от Набор 1934, останалите текът постоянно. По този начин се запълва водопровода над крана и от най-близкия въздушник има постоянен теч, а след крана към водоема има намалено пропускане. В определени моменти в сухия период от водата се ползва и за допълнително аериране на рибарника под ловния дом.
Като имам предвид, че проблемът с недостига на питейна водаще се задълбочава, трябва да се използват всички технически възможности, за да се подобри ползването от този водопровод. Водоемът “Нежовица” е твърде малък (само 350 куб.м.) при това нараснало потребление. Вярно е, че и всичко възможно да се направи, тази вода няма да стига. Но този водопровод не трябва да се отписва, трасето е здраво и има възможност да поеме подобрен водосбор без загуби.
Само така ще се облекчи носталгията на старото поколение каменчани.
Венцислав Еличин, зам.-председател на Общински съвет – Велинград, председател на ВМРО