По жалби на  Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“  Административен съд – Пазарджик отмени няколко текста в наредбигте за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на териториите на общините  Велинград и Сърница.
В самите жалби са посочени изобилие от определения и решения на ВАС, в които същият е посочил, че подобни жалби са допустими и че такива сдружения имат съответния правен интерес да атакуват такива разпоредби. С тях се солидаризират съставите на Пазарджишкия административен съд и приемат двете жалби на регистрираното в Пловдив сдружение за основателни, сочейки, освен всичко останало и това, че в предмета му на дейност влиза и мониторинг върху действащите в страната подзаконови нормативни актове и извършване на анализ за съответствието им с нормативните актове от по-висока степен, съдебно оспорване на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове.

„Български правозащитен алианс“ е забелязал, че съветниците в двете общини са разширили принципите, върху които са съставени наредбите, записвайки, че: “Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи: 1) т. 4 „Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги“; 2) т. 5 „Насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги“.

Но съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и таксиобщинският съвет определя размера на таксите при спазване на следните принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
И естествено съдът отменя въпросните туекстове. Отменя като незаконосъобразни  и разпоредбите на чл.37,т.26 , съгласно които се събира и такса в размер на 5лв., за отписване на имот от актовите книги за общинска собственост, както и на Чл.37,т.17 , които гласят , че за „Документ по предложения на основание чл.66 ЗС във връзка с чл.33 от ЗС“ се дължи такса от 100.00 лева за услугата.

Двата общински съвета са си позволили да завишат драстично и  глобите за неспазване разпоредбите  наредбата, като  е предвидено на физическите лица да се налага глоба в размер от 20 лева до 2000 лева, а на юридическите лица – имуществена санкция в размер от 100 лева до 5000 лева.

Този текст противоречи на чл. 123, ал. 3 от ЗМДТ, според който лице, което декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

По този начин общинските съвети на Велинград и Сърница  са излезли извън компетентността си, уреждайки със същата наредба и отношения по повод извършени административни нарушения, за които се налагат административни наказания. В този смисъл, текстът се явява нищожен, посочват съдиите.

Прави впечатление, че оспорваните текстове съвпадат абсолютно, което се дължи, най-вероятно, на приложения метод „копи-пейст“  при отделянето на Сърница   и приемането на подзаконовата нормативна база директно от Общината майка.

pa-media.net