Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
Институции

Приключи проекта по „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград”

Приключването на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград”BG16RFOP001-1.001-039 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”,  финансиран по Оперативна програма Региони в растеж”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, беше представен  на 06 декември 2018 год. от 10:00 часа в Малка зала на административната сграда на Община Велинград, намираща се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35.

На заключителната пресконференция присъстваха- Зам.-кмета на Община Велинград – Светла Томова, Тодор Янков-секретар на Община Велинград, инж. Вилиана Братанова — представител на фирма „Техно Строй България” ООД – изпълнител на дейностите по инженеринг, инж. Станислава Арсова-представител на Консорциум „НСН-ДИАМАНТ”– осъществяваща строителен надзор по време на строителството,  екипа за управление на проекта, гости и представители на медиите.

Всички присъстващи бяха запознати с постигнатите цели и резултати при изпълнението на проектните дейности.

Проектът: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация-Велинград”BG16RFOP001-1.001-039 по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”,  финансиран по Оперативна програма Региони в растеж”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие е на обща стойност 2 334 572.80 лв., от които 1 948 095.28лв. /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 343 781.52 лв, /15%/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца.

Изпълнени са основните проектни дейности:

  • Дейност 1: Организация и управление на проекта;
  • Дейност 2: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград“;
  • Дейност 3: Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството;
  • Дейност 4: Провеждане на информационно – комуникационна кампания;
  • Дейност 5:Осъществяване на независим финансов одит и приключване на проекта.

Обекти на интервенция по проекта са:

Административните сгради собственост на община Велинград, с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35/нова сграда/ и  бул. „Хан Аспарух” № 56/стара сграда/.

Постигната е общата цел на проекта, а именно: повишаване на енергийната ефективност и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в административните сгради на Община Велинград с адрес: град Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 и бул. „Хан Аспарух” № 56, чрез внедряване на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани, като задължителни в техническото и енергийно обследване на сградите.

Related posts

Процент от глобите за КАТ!? Това частна полиция ли ще е?

velingradnews

България се доближава до средното европейско ниво на пазаруващите през Интернет

velingradnews

Съдът отхвърли жалбата на кандидат концесионера на волфрамовото находище „Грънчарица център“

velingradnews
Loading Facebook Comments ...