На 22.01 от 10:00 часа в голяма зала на общинска администрация Велинград се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Велинград за 2020 година.

Финансовата рамка на бюджета за настоящата година, която е в размер на 37 704 958 лева, бе представена от директора на дирекция „ Финанси и местни приходи” Виолета Благова-Дамова. Тя подчерта, че финансовите параметри, заложени в бюджет 2020 г., са съобразени с икономическата среда в община Велинград и са на базата на реална прозрачност и публичност.
Както досега ще бъде спазвана строга финансова дисциплина при разходването на бюджетни средства.
Предстои гласуването на бюджета на редовното заседание на Общински съвет Велинград на 30.01. 2020 година.