Промяната е в сила с изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност от 19.02.2016 г.

Новият текст на чл. 175, ал. 2, т. 6 от закона гласи, че се освобождават от такса собствениците на кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект. От такса са освободени още собствениците на: кучета на инвалиди; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета. Освобождаването от такса обаче не отменя задължението на собствениците им за подаване на декларация по чл.117 от ЗМДТ.

Община Ракитово напомня на собствениците и на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

Собствениците на кучета следва да предприемат действия по подаване на декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси в тримесечен срок от датата на придобиването – в общината по постоянния адрес/седалището на собственика.

Подаването на декларация по утвърден образец се извършва в сградата на община Ракитово, етаж 2, стая 208. Заплащането на годишната такса куче от 5 лв. може да стане в брой на касите на отдел Местни данъци и такси в гр. Ракитово,гр. Костандово и с. Дорково , както и по банков път – по сметка: BG30RZBB91558400055002, код за вид плащане: 44 80 13, Райфайзенбанк АД, BIC: RZBBBGSF.

Към декларацията се прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето – страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и при необходимост документ удостоверяващ целта на ползването му.

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мерки, свързани с намаляване броя на безстопанствените животни.

На нередовните собственици ще се налагат санкции, предвидени в нормативната уредба.