Да, така стана. По искане на ВКТВ ЕООД Велинград и общината, в лицето на общ. съвет и кмета, на 25.08.2017г. Басейнова дирекция – Източнобеломорски район – Пловдив издаде Заповед за учредяване на СОЗ около водохващанията по р. Грънчарица, Везьов дол, Малката река и Трълско дере. Питейната вода всъщност се взема от Дукер – Чукура от СД „Бистрица“, представляващи повърхностни води – реки, като с нея се задоволявали нуждите на около 70% от населението на Велинград  и с.Драгиново. Това съоръжение  събира водите от 21 водохващания, най – големи от които са водохв. „Балък дере“с Qср.г. = 474л./сек., водохв. „Софан дере“  с  Qср.г. = 456 л./сек.

Във водохващане. „Балък дере“ се влива едноименната река, която води началото си от район, източно от местността „Кара тепе“. В този район се вливат и руднични води от златосребърното находище. „Гюмуш  чал“. От прокарания в миналото  там  травербан, се вливат около  50-60  л./сек., вероятно и с повишено съдържание на Аs. Освен това всяко лято, около три месеца, цигани от мах. „Анезица“, берящи гъби, боровинки, лагеруват малко преди Кара тепе“.  Тоалетната  им е точно до реката, като всички мръсотии се стичат  във водата.

Водохващане. „Софан дере“ събира водите от едноименната река и нейните притоци – Крива река, Алан дере, Бозьовска река. Около „Крива река“ има 5 рудопроявления и находище на уран. Рудопроявленията са „КРИВА РЕКА“, „ЧУКАТА“ (от прокараната преди време там щолна излиза руднична вода), „ЦВЕТКОВА МОГИЛА“, „ДЕРМЕНКА“, „ЧЕХЛЬОВО“ и представляват  участъци, с многократно увеличено съдържание на уран. „КАЛЪЧ БУРУМ“ пък е ураново находище, на което има прокарана  минна изработка, от която също излизат руднични води.

На разклона за „Писани скали“ до реката, през лятото, също се събират цигански катуни от същата махала. Картинката вече я знаете. Бозьовска река води началото си от едноименното село, където също се изхвърлят мръсотии и всякакви боклуци. Във района на Грънчарица няма уран, но има населени места, които няма как да не замърсяват водата. Водохващане „Малката река“ събира водите от едноименната река и идващата от с. Кръстава, река „Куфачка“. Сещате се уважаеми велинградчани, какви мръсотии се изхвърлят там – всякакви. Във водохващане „Везьов дол“ в същия район, почти половината от водата са руднични води, излизащи от стари галерии.                За сведение нашта пречиствателна станция не може да пречиства всички тези мръсотии.

Ето каква вододайна зона сътвориха избраните от нас умници. Измислиха даже и ново населено място- село „Грънчар“ без нито една къща и нито един човек. Има ли гражданско общество  или сме всички дебили?    

инж. Д. Ендяков – работил дълго време по търсене и оценка на полезни изкопаеми, район Западни Родопи и Южен Пирин