От началото на 2010 г. са почистени 17 локални сметища и е възстановено качеството на 43 дка земеделски земи, крайпътни участъци и входно-изходни зони в градовете Пазарджик, Велинград, Белово, Брацигово и Ракитово, съобщава РИОСВ. Закрито е депото за битови отпадъци в Аканджиево, община Белово, с площ 2 дка.
В резултат на извършен контрол и дадени предписания в ПУДООС са постъпили 25 731 лв. продуктови такси за опаковки, батерии и акумулатори. След проверки в общините Брацигово и Велинград е анализирано състоянието на финансирани от ПУДООС проекти за фамилно компостиране, приключили и в двете общини. В община Велинград са раздадени 140 компостера с вместимост 250 л, които се използват по предназначение. В община Брацигово са раздадени 113 компостера, от които 70 на домакинства в Брацигово и 43 на домакинства в Бяга. Проверката на място е установила, че на някои места компостерите все още не са монтирани и не се използват. Произведеният компост се използва от домакинствата за наторяване на дворни градини, в саксии и за тротоарни озеленявания.
Над 400 обекта, генериращи отпадъци от дейността си, са проверени от експертите на РИОСВ в периода януари-октомври 2010 г. 53 от тях са новосформирани и до момента не са привели дейността си към изискванията на ЗУО. Дадени са 467 предписания.
За административни нарушения през периода са съставени 71 акта с издадени до момента 50 наказателни постановления на обща стойност 28 150 лева на физически и юридически лица на Закона за управление на отпадъците.