От 285 общини в България само 39 от тях са одобрени за „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ Община Велинград е една от тях.

Във връзка с подписване на споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на проекти в изпълнение на „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. кметът на Община Велинград ще присъства и подпише споразумението на официална церемония, която ще се проведе на 22.06.2015г. град София.