КЗК отмени решение на кмета на Велинград за откриване на обществена поръчка

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на учебни заведения в община Велинград”. Решението е обжалвано от „Диана Комерс – 1” ЕООД (бел. ред.: ямболската фирма, която беше изпълнител на ремонта на 5-те големи пазарджишки училища).
Производството установи противоречие между обявлението и документацията за участие по отношение срока на поръчката – 6 и 8 месеца, и прогнозната й стойност. В разяснение възложителят допълнително е уточнил пределната стойност на проекта, но е изменил условията за участие. Посочил е, че участник, който не предложи срок за изпълнение в установените граници, ще бъде отстранен, за разлика от първоначално заложеното условие, според което участникът ще получи 0 т. КЗК счита, че това е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение на възложителя.
В този случай не е спазен и Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки. Според него извършените промени следва да бъдат обнародвани в електронната страница на „Държавен вестник” и вписани в регистъра на обществените поръчки.