Никой не иска да доставя строителни материали за Община Велинград

 

За втори път през тази година пропада конкурс за обществена поръчка за доставка на строителни материали за Община Велинград.
Първият конкурс е обявен на 18 август и прекратен на 24 септември поради липса на кандидати.
Прогнозната стойност е за  142 850 лева без ДДС.Поръчката е за доставка на строителни материали, стоки и инструменти за нуждите на Община Велинград, съгласно списък,приложен към документацията за участие по следните обособени позиции:Позиция № 1 : „Тухли,метали,пирони и свързващи елементи,керемиди и хидроизолации,материали за канализация,водопроводни материали,санитарно оборудване,топлоизолации,облицовки и настилки,бои и лакове,брави,инструменти и консумативи,работно облекло и др.“; Позиция № 2 : „Цимент в торби,гасена вар,хоросан,мозайка и др.“; Позиция № 3:“Бетонови изделия(тротоарни плочи,бордюри,бетонови блокчета,коруби и др.); Позиция № 4:“Бетонови и варови разтвори и инертни материали“; Позиция № 5:“Мраморни плочи“; Позиция № 6:“Дървен материал“.
Възложител е кметът на Община Велинград Иван Лебанов. Месец по-късно,на 28.10.2010 г., той обявява втори конкурс за малка обществена поръчка със същите параметри, но и той е прекратен след изтичане на срока за подаване надокументи и отваряне на офертите на 1 декември. Отново поради липса на кандидати.