От юли до септември 2010 год. в Областна администрация са постъпили 410 решения от 11 –те Общински съвети. След проверка на тяхната законосъобразност 8 решения са върнати за преразглеждане от самите общински съвети, а 2 са отнесени в Административен съд –Пазарджик за произнасяне по тяхната законосъобразност и отмяната им. Пред съда са оспорени решения на съветниците от Велинград и Белово. ОбС-Велинград на заседанието си през юли е преобразувал градинка в паркинг. С мотив, че Върнатите за второ разглеждане решения са на общинските съветници от Панагюрище, Пещера, Батак, Брацигово и Велинград.

образуването на ново УПИ “За паркинг” се засяга озеленена площ – публична общинска собственост, която съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията не може да се използва за друго предназначение, решението е изпратено в съда. Съветниците от Белово пък със свое решение са нарушили сервитутната ивица от 3 метра при разпореждането си с имот край р. Габровска.

PA MEDIA