Със свои заповеди от 14 март областният управител Дончо Баксанов е върнал за повторно гласуване като незаконосъобразни две решения на ОбС – Велинград.
Едното касае промяна на регулацията в кв. 653 в курорта. Съгласно ЗУТ предложението трябва да е придружено от актуална скица от кадастралния план, което в дадения случай не било направено, не било ясно и кои са засегнатите собственици на имотите, липсвал нотариално заверен договор за обединяване на имотите в един УПИ.
Другото решение засяга частично изменение на регулационния план на имот, собственост на местен жител, прието в нарушение на минималното 3-метрово отстояние от съседната сграда, от което пък произтича затварянето на прозорци на жилищните помещения и бъдещи затруднения при ползването на ВиК-съоръженията, обяснява в мотивите си областният управител.