На извънредната сесия на Общински съвет- Велинград бяха разгледани общо четири точки от дневния ред. Местният парламент обсъди: разглеждането на Решение №25/ 29.01.2015г. върнато за ново обсъждане от кмета на Общината- Иван Лебанов, програмата за управление и разпореждане с имоти на общинска собственост, приемане на бюджет за 2015г. на Община Велинград, разглеждане на състоянието на „МБАЛ- Велинград”ЕООД и възникналите проблеми пред болничното заведение и реално съществуваща опасност за невъзможност за сключване на договор със РЗОК за 2015г.

      Градоначалникът изложи своя увод за бюджета на Община Велинград за 2015г. Той заяви, че бюджета за 2015г. е напълно реалистичен и със стриктни разходи. Политиката на Общината е за повишаване на финансите в областта на културата и спорта. Местните данъци и такси в Община Велинград няма да бъдат завишавани. Акцент в работата на Общината ще бъде по-високата събираемост на местните данъци и такси. Внесеният проект за решениена г-н Лебанов за учредяването на фонд „ Обществено солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца и подпомагането на инвитро процедури на територията на Община Велинград”бе приет с мнозинство от Общинските съветници. Фонда ще бъде създаден във връзка със социалната нужда на много семейства с онкологично болни деца и невъзможността на семействата да осигурят скъпо струващото лечение.

   Капиталовата програма на Община Велинградцели да достигне до най- малките кътчета в общината. Главно ще се заложи на кризисните обекти- проектиране и изграждане на подпорни стени.От бюджета са заделени и средства за детски градини. Приоритет в бюджета ще бъде и подобряването на инфраструктурата на града. Предлага се допълнително в капиталовата програма да бъдат включени за продажба обекти, средствата от които да бъдат използвани изцяло за асфалтиране.

     Своето слово господин Лебанов завърши: „..Това на кратко сме заложили в предложения Ви проекто бюджет на Община Велинград. Обръщаме се към висчки вас с призива да избягаме от политическите си пристрастия при обсъждане на бюджет 2015г. За всички нас е ясно, че средствата в него са недостатъчни, но аз и моя екип сме се опитали да ги разделим по значимост на нуждите на всяко едно населено място в нашата Община..“