ПОКАНА

ОТ ДИЯНА КЕХАЙОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД

Уважаеми медии,

С огромна загриженост за бъдещето на Община Велинград, най-учтиво Ви каня да присъствате на обществено обсъждане на Доклад за ОВОС Инвестиционното предложение за ”Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”, общ. Велинград, инвеститор ‘Ресурс-1’ АД, гр.Пловдив. Общественото обсъждане ще се проведе на 27 ноември 2014г. /четвъртък/ от 18.00 часа в сградата на Младежкия клуб в с. Кръстава, Община Велинград и на 28 ноември 2014г. /петък/ от 17.30 часа в Голямата зала в сградата на Общинска администрация- Велинград. Разчитаме на Вашата подкрепа!

Със свои решения №59/ 27.02.2014г. и №102/27.03.2014г., Общински съвет-Велинград категорично се обяви против разработването и добиването на полезни изкопаеми на територията на Община Велинград, в това число добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище ‘Грънчарица Център’, златодобив и др. Всички стратегически документи за развитие, които Община Велинград е приела за периода 2014- 2020г., а именно: Общински План за развитие на Община Велинград 2014-2020г.; Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград; Концепция за пространствено развитие на Община Велинград; Общ устройствен план /ОУП/ на Община Велинград не предвиждат и не одобравят развитие на минна промишленост в региона. В тези стратегически програми приоритет е насърчаването и развитието на туризма.

Развитието на минна промишленост в Чепинското корито застрашава здравето и живота на хората, а също така и безценната ни природа, с която ние се гордеем. Силно обезпокоени от този факт, се нуждаем от Вашата подкрепа, за което Ви молим да присъствате на общественото обсъждане!

Председател на ОбС-Велинград