Община Ракитово спечели финансиране в размер на 2 милиона 109 хиляди лева по проект по приоритетна ос 3  „Устойчиво  развитие на туризма” –  „ Подобряване  на туристическите атракции и  свързаната с тях инфраструктура”. Европейските средства ще бъдат използвани за популяризиране на палеонтологичното находище в село Дорково като туристическа атракция и на крепостта „ Цепина”. Уникалното палеонтологично находище ще бъде пригодено за туристически посещения, ще бъдат консервирани намерените находки, като в проекта е предвидено да има и обособен парк на открито.
Около средновековната крепост „ Цепина”  ще бъде монтирано художествено осветление, като ще има специална програма за анимация.
Ще бъде подобрена и съпътстващата инфраструктура около обектите, предвидени са и средства за маркетинг и реклама, регулярни инфо-турове, съобщи кметът Емилия Еленкова.
Реализацията на проекта е етап от изпълнението на Общинската стратегия за развитие на туризма.