Не уточнил обаче филето от сьомга ли ще е или от друга риба
 

Административен съд Пазарджик отмени заповед на  кмета на Община Велинград, с която ЕТ “М.М.” е обявен за спечелил конкурс за отдаване под наем на общински имот.
Жалбата срещу заповедта и класирането на общинската комисия е подадена от класирания на второ мястоучастник в конкурса “Джорджо 2008” ЕООД.
Конкурсът е за магазин на Кооперативния пазар за “продажба на риба и рибни продукти” с площ 73 кв. м..
Класираният на първо място едноличен търговец предложил в офертата си наемна цена 900 лв,а “Джорджо 2008” ЕООД – 1050 лв. ЕТ “М.М.”  направил и насрещно предложение безвъзмездно да даряваСъдът не само отменя заповедта на Иван Лебанов, но му връща преписката със задължителното указание  да издаде нова заповед, с която да определи за спечелил публично оповестения конкурс жалбоподателя “Джорджо 2008” ЕООД.

 всяка година по 20 кг. риба “скумрия” по 4,20 лв. без ДДС за официалните празници, без неделите, за защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания , както и безвъзмездно да дарява в полза на велинградските пет детски градини по 50 кг. рибни филета, всяка последна седмица от месеца за срок от 2 години на обща стойност в размер на 7 800 лв.  
Съдът обаче намира, че тези допълнителни предложения са незаконосъобразни, тъй като всъщност  не са дарения, а са възмездни доставки, с определена парична стойност – цена – и попадат  под действието на Закона за обществените поръчки.
Освен това е налице неяснота във второто предложение. От една страна не е посочен вида на рибните филета, които ще бъдат доставяни. Според заключението на вещото лице в магазинната мрежа могат да бъдат открити различни видове рибни филета, които са на напълно различни цени – от 3,50 лв. за филе от треска до 25,50 лв. за филе от сьомга. От друга страна от формулировката на насрещното предложение, свързано с рибните филета не може да се установи дали петдесетте килограма рибни филета, които заинтересованата страна предлага да бъдат доставяни всяка последна седмица за срок от пет години са общо за петте детски градини или – същото количество за всяка една от тях по отделно. Тази неяснота на предложението се е отразила и във формулировката, посочена в обжалваната заповед в т. 4, на която предлога “по” е изпуснат и е посочено, че при сключване на договора следва да бъде включено следното насрещно предложение, а именно: “безвъзмездно предоставяне в полза на пет детски градини във Велинград на 50 кг. рибни филета…”. При тази неяснота на насрещното предложение е очевидно, че посочената от ЕТ “М.М.” стойност 7 800 лв. е едностранно определена от него и не отразява действителната стойност на предвижданите доставки. Следователно това насрещно предложение не следва да бъде сумирано заедно с другото насрещно предложение и заедно с предложената наемна цена от ЕТ “М.М.”, поради което очевидно неговата оферта ще бъде на по-ниска стойност от стойността на офертата на жалбоподателя.

PA MEDIA