Администрацията на Община Велинград бе намалена с 22-ма души

На проведеното онлайн заседание на Общински съвет-Велинград бе взето решение за преструктуриране и оптимизиране на общинска администрация. Община Велинград до настоящия момент изпълняваше План за финансово оздравяване. Същият беше обвързан и с препоръка на Министерството на финансите за намаляване числеността на администрацията. За периода на изпълнение на плана за финансово оздравяване община Велинград постигна около 17% от заложения общ ефект на заложените мерки. Кметът на общината е с ангажимент за извършване на финансов анализ по нормативно установените критерии от Закона за публичните финанси. След този анализ е установена необходимост от финансово оздравяване. В тази връзка е изготвен доклад от секретаря на общината по отношение състоянието на администрацията, както и докладна записка от директора на дирекция „ФБМП“ за финансовото състояние на общината. Представена е систематизация по структурни звена в три посоки:

  1. Намаляване обема на работа
  2. Неефективност
  3. Изследване на възможността за аутсорсинг за изпълнение на функции.

Съобразно решението, в общинска администрация ще бъде извършена вътрешна трансформация на административни отдели, като ще бъде намалена числеността с 9 щатни бройки. Преди да бъде взето това решение, по взаимно съгласие напуснаха 13 души, които в момента работят по Европейски проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Така общия брой на намалените щатни бройки са общо 22.

Ето и самото решение гласувано от общинските съветници:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 130е, ал. 1, т. 2 от Закон за публичните финанси, чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, чл. 60 от АПК, решение на Общински съвет № 36/28.02.2019 г. и след проведено гласуване с 22 брой гласове “ЗА” Общински съвет – Велинград реши:

Вариант І:  Намалява общата численост на Общинска администрация с девет щатни бройки и преструктурира Общинска администрация.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: