БЪДЕЩЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ ПО РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ: БИТКИТЕ, КОИТО ПЕЧЕЛИМ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА СПЕЧЕЛЕНИ ЗАВИНАГИ

Позиция на Български фонд на жените относно изборите за Европейски парламент

 Български фонд за жените (БФЖ) е организация, която вече 15 години подкрепя каузи, инициативи и неправителствени организации, работещи за правата на жените, за  постигане на реална равнопоставеност на половете във всички сфери на живота и за премахване на всички форми на дискриминация.

В навечерието на европейските избори БФЖ напомня, че ЕС е изправен пред нови предизвикателства, които засягат в особена степен правата на жените и момичетата. Отдавна спечелени битки за женските права се оспорват на много места в Европа и другаде по света. Индексът на равнопоставеност на половете показва много слаб прогрес през последните години. Освен това, всякакви дискусии относно нова перспектива за равенство между половете ще се проведат едновременно с подготовката за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, европейските структурни и инвестиционни фондове и политиката, която ще следва настоящата стратегия „Европа 2020“. Тази подготовка ще играе важна роля в политическия дневен ред и представлява предизвикателство, но също така и възможност за дискусии относно постигането на равнопоставеност.

В тази връзка, по повод предстоящите избори за Европейски парламент, БФЖ организира през април 2019 г. годишна среща на своята общност от организации-партньори под надслов „Форум за правата на жените”, с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт – Бюро България, където беше изготвена пътна карта с няколко ключови цели.

Сред тях са утвърждаването на равнопоставеността на половете като неизменна ценност на демократичните общества, окуражаването на сътрудничество между представителите на НПО и политическите фигури и държавни институции и повишаването на чувствителността и ангажираността на последните по темите права на жените и равнопоставеност между мъжете и жените.

Български фонд за жените застава зад позицията, че европейската принадлежност означава съвместно изграждане и истинско споделяне на общи, постигнати в консенсус, ценности. За новия период между 2019 – 2024 г. Европейската комисия извежда на преден план няколко ключови цели, касаещи правата на момичетата и жените, сред които:

 • Борба срещу стереотипите, водещи до неравенство на половете в образованието и на пазара на труда.
 • Борба с хоризонталната и вертикална полова сегрегация по линия на професионалното развитие.
 • Подсигуряване на достъпна детска грижа, което да улесни пълноценното женско участие на пазара на труда.
 • Защита на правата на равно заплащане при равен принос.
 • Равен достъп на жените до политическите и икономически решения и позиции.

 

Борбата срещу „Европа на две скорости“ или „Европа а ла карт“ означава и битка срещу стереотипите, водещи до развитие на „две скорости“ на половете и избирателно предоставяне на права на единия от тях. Етикетът „европейско“ не може да бъде сведен само до прагматичните „финансиране“ и „донорство“. В български, а и в световен контекст, курсът на идеологическа пренастройка към неоконсерватизъм на редица политически партии както в левия, така и в десния спектър, не може да трасира нов път и възражда неравнопоставеността и незачитането на човешките права на жените, под логото на псевдо „изконни“ ценности.

Недопустимо е темите за равенството в дебата за Евроизборите почти да не заемат място в политическия дневен ред, а да бъдат формално маркирани. Не по-малко приемливо е  използването на проблемите на демографската криза, социалните помощи, насилието над жените, хомофобията и миграцията да служат за идеологическа пропаганда срещу човешките права, а не за търсене на реални и хуманни решения. Професионалният подход изисква в такива случаи да се зачитат мнението и експертизата на неправителствените организации, които работят по женски теми и познават нуждите на техните директни бенефициенти.

Като заявява пълна готовност да продължи да работи за решаване на проблемите пред постигането на равнопоставеност на мъжете и жените и срещу насилието във всичките му форми с държавните институции и местните власти, Български фонд за жените апелира за:

 • Усъвършенстване на политиките и законодателните актове, свързани с преодоляване на неравнопоставеността и насилието над жените;
 • Разработване на подход за държавно бюджетиране, основан на принципа на равенството между половете;
 • Ратифициране и прилагане на съответните международни инструменти и особено на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) от страна на ЕС;
 • Ангажимент за борба с всички форми на дискриминация на основата на възраст, раса, етническа принадлежност, религия, убеждения, увреждания, сексуална ориентация, социално-икономически произход и др.;
 • Насърчаване на инициативи за равенство между половете в медийната индустрия, по-специално в рекламната и игралната индустрия, които са интензивен носител на половите стереотипи;
 • Предотвратяване и борба с половите стереотипи и сексизма в образованието, въвеждане на здравно и сексуално образование в училище;
 • Насърчаване на равно участие на пазара на труда и икономическа независимост на жените;
 • Поощряване на равно споделяне на неплатения домашен труд и грижа за зависимите членове на семейството между жените и мъжете;
 • Формализиране и възнаграждение на труда на жените, когато са единствените, които полагат грижа към болни и зависими членове на семейството;
 • Осигуряване на равен достъп до икономически и политически позиции за вземане на решения;
 • Предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, включително с насилието на работното място;
 • Гарантиране на сексуалните и репродуктивни права на жените;
 • Адекватна и хуманна пред- и следродилна здравна грижа, както и наличие на здравни грижи в малките населени места;
 • Създаване на устойчив модел на финансиране на неправителствени организации, работещи за правата на жените.

 

 

 

За Български фонд за жените  

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска фондация, която подкрепя  местни граждански организации (НПО), работещи по правата на жените и за постигане на реална равнопоставеност между половете във всички сфери на обществения живот. Фондът работи за преодоляване и елиминиране на стереотипите, дискриминацията и насилието, основани на пола, и за развитие на общество, в което всяко момиче и жена да има условия да разгърне своя потенциал и възможности в най-пълна степен. За своите 15 години съществуване Фондът е подкрепил над 300 проекта с близо два милиона лева.

 

За повече информация:

Гергана Ботева, МениджърКампании и комуникации“, Български фонд за жените, gergana.b@bgfundforwomen.org, моб. тел.: 088 497 64 52, www.bgfundforwomen.org.

Гергана Куцева, Директор „Развитие и комуникациии“, Български фонд за жените, gergana@bgfundforwomen.org, моб. тел.: 088 727 53 01, www.bgfundforwomen.org.

Още новини

Loading Facebook Comments ...