Относно: Действия по регистрация на търсещи работа лица в съответствие със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Ви уведомяване, че:

 

  1. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

 

  1. Заявления за регистрация се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:
  2. Официалния сайт на АЗ;
  3. Чрез новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ;
  4. По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват услугите на ДБТ).
  5. Във връзка с чл. 3а, ал.2 т. 2 от КСО, регламентиран в § 5. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП, в който е посочено, че заявление по реда на чл. 54а, ал. 3 от КСО се подава в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“. Заявлението и другите формуляри, свързани с получаване на ПОБ могат да се намерят на сайта на НОИ – https://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment.
  6. Лицата, които са дошли в ДБТ да се регистрират като безработни с цел получаване на ПОБ, още на входа се информират /чрез съобщение/,че  последователно се препоръчват възможностите:
  • Да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение;
  • да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ
  • ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител НОИ – заявлението за ПОБ към НОИ/Тел. за връзка със служител на НОИ, за консултация- 034/40-42-38/