Велинград е една от първите общини в България със стойностна оценка на биоразнообразието в горските територии

Община Велинград, НПГГС „Христо Ботев” и Агробиоинститут-София са партньори по проект „Консервиране и устойчиво използване на биоразнообразието на горски области”, финансиран от ЕС по Програмата за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ „Балкани –Средиземно море 2014 -2020” с 1 104 565 евро.
По проекта работят учени от 8 европейски института.
Приключи обучението, в което бяха представени интересни данни, практически методи, оценки и насоки от водещи лектори в сферата на горите като проф. М.Жиански / ИГ към БАН/, доц.д-р Г. Малинис/ Тракийски университет „Демокрит” – Гърция/, П. Мадесис / ЦИТ”Хелас”-Солун/, проф. Иван Атанасов и доц. д-р К. Русанов от АБИ-София. Стана ясно, че България е успяла да картира екосистемите си, според директивите на ЕК, но все още не е направена оценка и остойностяване на услугите, които предоставят тези екосистеми на обществото. Велинград е една от първите общини в България, която чрез този проект, остойностява ползите, предоставени от природата, като чист въздух, води, дървесни и недървесни ресурси, приятна среда, възможности за туризъм – общо 48 на брой. Процесът е сложен и все още трудно разбираем от широката общественост, но водещи страни като Великобритания вече прилагат методи за устойчиво управление на горските зони. Акцент в проекта са горските територии, тъй като 17% от населението на Европа живее в такива райони. Изследвани са няколко екосистеми от черен бор в Защитени територии на Балканите – „Пиндос” в Гърция, „Яденица” и „Западни Родопи” край Велинград, и защитени зони в общините Врабшич в Сев. Македония и Малик в Албания. За реализацията са използвани готови данни от инвентаризацията на отделните райони. Само за генетичното разнообразие са взимани проби на терен. Основната цел на проекта е подпомагане на изготвянето на он-лайн платформа за остойностяване на екосистемните услуги, свързани с биоразнообразието в България.

 

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: