„ВКТВ“ ЕООД Велинград обявява ГРАТИСЕН ПЕРИОД за прехвърляне на партиди от 21.11.2016 до 31.01.2017г. на починали абонати на техни наследници в стая 3 в сградата на дружеството. Моля носете копия на нотариален акт, удостоверение за наследници и лична карта. От ръководството на „ВКТВ“ ЕООД.