Във Велинград бе проведена пресконференция във връзка с приключването на проект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград”

На 04 септември 2020 г. от 11:00 часа в сградата на община Велинград (малка зала), намираща се на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух” № 35, бе проведена заключителна пресконференция във връзка с приключването на проект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград”  АДБФП № BG16RFOP001-1.037-0004-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.037Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На заключителната пресконференция присъстваха – заместник кметът на община Велинград – Светла Томова, инж. Мюмюн Мурад представител на фирма „ЗАПРЯНОВИ – 03“ ООД – изпълнител на дейностите по инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проекта,  Васил Йорданов – представител на фирма „АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД – осъществяваща строителен надзор, Иво Ахчийски – представител на фирма „Рубин Комерс“ – изпълнител на дейностите по „Информираност и публичност“, Ани Василева – директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий, екипът по управление на проекта, гости и представители на медиите.

Всички присъстващи бяха запознати с постигнатите цели и резултати при изпълнението на проектните дейности.

Проект: Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град ВелинградBG16RFOP001-1.037-0004-C01 е на обща стойност 802 156.88 лв., от които 681 833.35 лв. /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 120 323.53 лв, /15%/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора бе 30 месеца.

 

Постигната е общата цел на проекта, а именно: Подобрено качество на предлаганите образователни услуги в Полудневна детска градина към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ чрез разширение и обновление на материално техническата база на учебното заведение.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: