В общ. Белово се отчуждават имоти за изграждане на железопътната линия

С решение на Министерски съвет са отчуждават имоти – частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”. Имотите се намират в землищата на град Белово и село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Средствата за обезщетяване на техните собственици, респективно правоимащи лица, са предвидени за финансиране от Механизма за свързване на Европа, съгласно сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

pz.government.bg

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: