Депозираха проект за решение, с което се иска предсрочното освобождаване на управителя на МБАЛ-Велинград

 Депозираха проект за решение, с което се иска предсрочното освобождаване на управителя на МБАЛ-Велинград
Ето какво публикуваха от МБАЛ- Велинград & Медицински център- Велинград 2017
Въпреки прозрачната и упорита работа на ръководството на МБАЛ-ВЕЛИНГРАД, днес Кметът д-р Костантин Коев депозира проект за решение, с което се иска предсрочното освобождаване на управителя д-р Данчо Гурдев.
В неясните мотиви се посочва постъпил сигнал за неизпълнение на задълженията на управителя по договора за възлагане на управлението на МБАЛ-Велинград, както и „Счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите на болницата към 31.12.2022г.“.
Обществеността трябва да знае, че за четвъртото тримесечие на 2022 г., МБАЛ-ВЕЛИНГРАД е с положителен резултат, въпреки тежката икономическа обстановка! Отчетени приходи от продажби на услуги са в размер на 2 046 367 лв. Обичайните разходи са в размер на 1 982 849 лв. Отчетеният резултат е печалба от – 63 519 лв.
Формиралата се значителна загуба за третото тримесечие на 2022 г., в размер на – 619 567 лв. се дължи на следните два фактора:
Влязло в сила решение 5258/01.06.2022 в полза на РЗОК Пазарджик по Адм. Дело №506/2021 със страни: Жалбоподател – МБАЛ Велинград. Ответник по жалбата – РЗОК Пазарджик. Жалба против писмена покана с изх. № 13/29-02-1042/26.04.2021 за възстановяване на суми, получени без правно основание. Материален интерес 393 765,50 лв., съдебни разноски – 468,00 лв и лихви – 18 221,47 лв. На база това решение РЗОК Пазарджик издава кредитни известия на МБАЛ Велинград с размера на материалния интерес, което води до намаляване на прихода на лечебното заведение за третото тримесечие.
Обезценяване на несъбираеми вземания и отписване на такива с изтекъл давностен срок ( над пет години )в размер на 218 402,74 лв., които до момента не са били обезценени и отписани от предходното ръководство.
Загуби, които не са резултат от настоящето управление, а са в резултат на предходни ръководства❗️
Това е поредният целенасочен и упорит опит за дестабилизиране на общинската болница.
Болницата е обект на непрестанен натиск – който има за цел да наруши нормалния ритъм на работа и стабилността на лечебното заведение, нагнетява напрежение сред колектива и манипулира общественото мнение!
Вярваме, че разумът и съвестта ще надделеят над жаждата за материални блага, безскрупулност и частна изгода!
С достойнство припомняме това, което новото ръководство стори само за половин година!
Изграждане на нова инсталация и закупуване на допълнителен котел за свързване към текущ, на стойност 22 200лв., финансиран единствено със средства на лечебното заведение;
Закупен автоматичен хематологичен анализатор за нуждите на Клинична лаборатория;
Доставка и монтаж на нови климатични системи за нуждите на АГ и ортопедична операционна;
Закупуване на скъпоструваща апаратура за спешни състояния, за нуждите на Отделението по анестезиология и интензивно лечение;
Закупуване на нови ЕКГ- апарати, холтер и ново оборудване за кардиомонитори за нуждите на Неврологично отделение, Детско отделение, Вътрешно отделение и Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
Осигурено изхранване на ученици за 3 училища, както и възрастни хора в неравностойно положение;
Изградена система за видеонаблюдение на цялото лечебно заведение и прилежащи дворни части, за сигурността на служителите на „МБАЛ- Велинград‘ и нашите пациенти;
Основен ремонт, преустройство и подмяна на вътрешна кислородна и вакуумна инсталация, финансирана, както следва: 29 934.00лв – Министерство на финансите, през Община Велинград, както и 15 592, 80лв- собствено финансиране, със средства на ,, МБАЛ Велинград“ ЕООД;
Изградена модерна система за провеждане на лекции и здравни беседи, със служители на лечебното заведение;
Изграждане на Криогенен резервоар- външна кислородна станция, с цел намаляване месечните разходи за кислород с близо 70%, на стойност 103 743, 60лв., финансирана от Министерство на финансите, през Община Велинград;
Изграждане на пожароизвестителна система на територията на ,, МБАЛ Велинград“, на стойност близо 70 000 лв., с цел осигуряване на безопасен престой, както за нашите пациенти, така и за служителите. Поради липсата на достатъчно пожаротехнически средства, липса на каквато и да било поддръжка на пожарни кранове от търговци, с разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР, от 2020 година са съставени няколко разпореждания и актове, поради неизпълнението им на МБАЛ- Велинград, от Министерство на вътрешните работи, РДПБЗН.
Подмяна на дограма в отделенията по АГО, Нервни болести, Вътрешни болести, Детско отделение.
Извършени ремонтни дейности в Няколко отделения, а именно – АГО, ВО, НО, Център по хемодиализа, Регистратура;
Цялостен ремонт на един от етажите на Детско отделение
Освежителен ремонт на кухнята;
Ежедневни ремонти на територията на цялото лечебно заведение.
 Благодарение на усилията на новия екип на лечебното заведение, видими за всички хора, за последната половин година имаме десетки дарителски инициативи, които доведоха до промяна в много от структурите на МБАЛ- Велинград.
През 2013год., по програма са осигурени 6 броя апарати за извършване на хемодиализа, които поради липса на консумативи са спрели функционирането си, скоро след пускането им в експлоатация. В момента МБАЛ- Велинград, в сътрудничество с ,,Дъчмед“ ЕООД, е осигурила пълното финансиране на стойност 14 000лв., за да започнат, до броени дни, всички 6 бр. апарати да функционират отново.
Само за половин година са погасени близо половината от задълженията на лечебното заведение, във връзка с влязло в сила решение на ВАС от 01.06.2022, на обща стойност около 420 000лв., като лечебното заведение изплаща по близо 40 000лв. месечно, от началото на управление на новия управител.
 Погасяване на задължения към фирми, някои от които не бяха получавали превод от 2016 година насам;
Подобрени са условията за работещите в лечебното заведение, чрез осигуряване на допълнително финансиране;
Привлечени са десетки лекари и мед. сестри, както от Велинград, а също така и от големи градове като Пловдив и София, за да предоставят още по- добри условия за грижа на нашите пациенти.
За тази половин година обаче, натискът към лечебното заведение и към управителя не спира!
Вярваме, че сме на прав път и се стремим с всички сили, въпреки ежедневния напор, да осигурим съществуването на общинската болница!
️Лечебното заведение функционира с пълни сили и непрекъснато търси пътища за справяне с всички предизвикателства!

velingradnews

Свързана публикации

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *