Доктор Д. Гурдев – НЕ СЕ ПРОДАВАМ

 Доктор Д. Гурдев – НЕ СЕ ПРОДАВАМ
Ето какво сподели в профила си доктор Гурдев без редакторска намеса!
Поради непрекъснато бълващата публикации, клика, чиято единствена цел е да изпълни поверената й мисия срещу някоя и друга стотинка, споделям с вас изисквания за заема на длъжността Управител на лечебно заведение. Подчертавам, че тези изисквания важат за цялата страна и Община Велинград, спазвайки Закона за лечебните заведения, не прави изключение!
В този момент, в който всеки от нас постави етикет на челото си – ,, НЕ СЕ ПРОДАВАМ”, България ще се възроди!
1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да отговарят на Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения , както и на изискванията на Закона за публичните предприятия , а именно :
●Да са лица с образователно –квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно –квалификационна степен „магистър „ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
●Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
●Да имат завършено висше образование.
●Да имат най-малко 5 години професионален опит.(Професионален опит се счита като медик, управител не е професия, а длъжност!)
●Да не са поставени под запрещение.
●Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
●Да не са лишавани от правото да заемат съответната длъжност.
●Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество , обявено в несъстоятелност , ако са останали неудовлетворени кредитори.
●Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество , съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори.
●Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство , роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на
същото публично предприятие.
●Да не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т. 1 -38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община.
●Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име.
●Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.
●Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: