Д-р Коев подписа договора за закриване и рекултивация на сметището

 Д-р Коев подписа договора за закриване и рекултивация на сметището

Днес на Световния ден на околната среда кметът на община Велинград д-р Костадин Коев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 3 846 137,88 лева по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана в размер до 85 % от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.010-0007 „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност „Реповица“, община Велинград“.

3 269 217,20 лева са от Европейския фонд за регионално развитие, а

  • 576 920,68 лева са национално съфинансиране.

-Общата площ, подлежаща на техническа рекултивация е 53 032 кв.м.

Срокът за изпълнение на Договора е 23 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

С изпълнението на проекта община Велинград ще реши един от основните си екологични проблеми, свързани със сметището,което е неизползваемо от декември 2017 г. Въпреки това за последната година на два пъти в него възникваха пожари. Появиха се и много съмнения  за нерегламентираното му използване. След стартирането и изпълнението на проекта това вече няма как да се случва.

Рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци по съвременни европейски изисквания и изграждането на  инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и  за компостиране  на зелени биоразградими отпадъци, са основе приоритет на кмета д-р Костадин Коев, който с подписването на настоящия договор изпълнява заложените цели в  програмата за управление.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: