Екоинспекцията спира процедурата по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрам край Велинград

 Екоинспекцията спира процедурата по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрам край Велинград

Директорът на РИОСВ – Пазарджик спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център” на „РЕСУРС-1”АД заради настъпили фактически промени, съобщиха от инспекцията. Административното производство спира до издаване на индивидуален административен акт от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” за учредяване на санитарно-охранителни зони около речни водохващания на реките Грънчарица и Малка река, използвани за питейно-битово водоснабдяване на Велинград. Съгласно представения от ВКТВ ЕООД – Велинград проект за санитарно-охранителни зони, пояс І-и – около речното водохващане Грънчарица и ІІ-и пояс, около речните водохващания, попадат в площта на инвестиционното предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”. След издаване на индивидуалния административен акт за учредяване на санитарно-охранителните зони от БД ИБР – Пловдив, административното производство на РИОСВ – Пазарджик ще бъде възобновено служебно.

Агенция ФОКУС

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: