Експерти по БЕЛ похвалиха наши учители

В дните от 26.02. до 27.02.2020г. Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велинград бе домакин на инициираната от МОН и от РУО Пазарджик работна среща за междуучилищна квалификационна дейност и за методическа подкрепа на учители по БЕЛ.

Събитието включваше наблюдение на добри практики в преподаването, обсъждане на наблюдавана методична единица и представяне на акценти от обучението по български език и литература в 7., 10., 11. и 12. клас. Вниманието на всички участници- държавен експерт по БЕЛ в МОН г-н. Трингов, старши експерти и учители по БЕЛ от три области (Пазарджик, Благоевград и Смолян) бе насочено към обмяна на добрите модели на преподаване и насърчаване на иновациите в обучението по предмета.

Срещата бе открита с филм за нашето училище, който представя високото професионално ниво на учителите, богатата и модерна учебна база, компетентностите на учениците. Още от първия ден на посещението гостите бяха впечатлени от показаната екипност и информираност на колегите си, от настоящата им дейност за насърчаване на четенето и за развиване на комуникативните умения на учениците. Заедно станахме част от споделена дискусия на тема „Черното и бялото в живота ни“ с участието на  дванадесет ученици от осми, девети и десети клас. Наблюдаваният интерактивен метод на работа несъмнено оказа положително въздействие върху присъстващите специалисти, защото екзистенциалните проблеми на човечеството, като добро и зло, грях и изкупление, по които бе разсъждавано, са вечни и актуални. В Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велинград има добри традиции, а учителите по БЕЛ са тези, които носят заряда да насочват към ценностите своите ученици. Идеите от дискусията, както и споделените по време на последвалото обсъждане професионални мнения, видимо развълнуваха всички.   Учениците споделиха, че този метод на работа е най-интересен за тях и като повишена мотивация за работа в часовете, и като по-успешно усвояване на знания и пренасянето им в практиката.

През втория ден от изнесената методическа подкрепа акцент бе поставен върху добрите урочни практики. Учителите по БЕЛ- г-жа. Гагова и г-жа. Деянова, проведоха урок по литература с ученици от 7б и 11а клас. Темата: Образът на Бай Ганьо в литературата и в другите изкуства бе реализирана чрез прилагане на проектно базираното обучение. Предложеният провокативен метод убеди присъстващите гости, че комуникативните умения, естетическите потребности и хуманитарна ценностна система на ученика днес не са мит, нещо повече- връзката с други изкуства разширява културния хоризонт на младите хора. В хода на урока двамата колеги мотивираха своя избор на тема, представиха екипите и конкретните задачи, общи за двата класа. По-големите ученици влязоха в ролята на ментори, за да подпомогнат седмокласници в подготовката им за очакваното предизвикателство в края на учебната година- НВО БЕЛ. Учителите от своя страна направляваха обучението по групи и насочваха учениците към максимално разгръщане на познавателно-творческите им възможности. Наблюдавано бе и инсцениране на художествения текст „Бай Ганьо пътува“, което позволява учене чрез съпреживяване, усещане за свобода и възможност за творческа реализация. Обичайната среда на учене бе заменена от по-непривична и непринудена обстановка, в която ученици и учители развиха идеята за разнообразяване на ученето чрез правене.

Традиционно наблюдаваната порочна практика бе методически обсъдена. Експерти и учители по БЕЛ оцениха заслужено предложената технология на обучение. Всички се съгласиха, че изграждането на споделено разбиране в час по литература спомага не само за постигането на по-добри учебни резултати, но и на по-високо качество на усвояваните знания и практически умения. Демонстрираният интердисциплинарен характер на урока (връзка с обучението по история и цивилизации, информационни технологии и изобразително изкуство), екипното учене и  мотивацията за четене на учениците от тези възрастови групи бяха забелязани. Припомнено бе и че урокът по литература е жив текст, който става в момента на неговото изричане, а за работата на екипа от учители по БЕЛ при Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Велинград бяха изречени похвали и пожелания за нестихващо педагогическо общуване и предизвикване по пътя на своето професионално развитие.

Ползотворната среща, зареждащите дейности и положителните емоции от работата отминаха. Остават новите прекрасни идеи, които всеки от преподавателите намери и които ще реализира в бъдещата си работа.

 

Илияна Гагова и Надежда Деянова,

учители по БЕЛ

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: