Избори за общински съветници и кметове / октомври 2015

 Избори за общински съветници и кметове / октомври 2015

Кой може да избира?
Право да избират общински съветници и кметове имат:
1. Българските граждани, които:
 са навършили 18 години;
 не са поставени под запрещение;
 не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 отговарят на изискването да са живели най-малко през
последните шест месеца в съответното населено място.
Кой може да избира?
2. Гражданите на държава-членка на ЕС, които не са български
граждани и:
 са навършили 18 години;
 не са поставени под запрещение;
 не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в
България;
 не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на
която са граждани;
 отговарят на изискването да са живели най-малко през
последните шест месеца в съответното населено място.
УСЕДНАЛОСТ
(живял най-малко през последните шест
месеца в съответното населено място)
І. Избори за общински съветници, за кметове на общини и за
кметове на райони
1. В изборите за общински съветници, за кметове на общини
и за кметове на райони „да си живял най-малко през
последните шест месеца в съответното населено място“
означава:
УСЕДНАЛОСТ
а) за българските граждани – да имат адресна регистрация по
постоянен и по настоящ адрес на територията на Република
България и поне единият от тях е в населено място на
територията на съответната община към дата шест месеца
преди датата на произвеждане на изборите;
б) за гражданите на друга държава-членка на Европейския
съюз, със статут на постоянно или продължително
пребиваващи в Република България – да имат адрес на
пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при
престоя си в Република България или друга държава – членка
на Европейския съюз) в населено място на територията на
съответната община към дата шест месеца преди датата на
произвеждане на изборите.
УСЕДНАЛОСТ
2. Избирателите, променили адресната си регистрация по
постоянен адрес след дата шест месеца преди датата на
произвеждане на изборите, имат право да гласуват по
предишната си адресна регистрация, където са включени в
избирателните списъци.
3. Гражданите на друга държава-членка на Европейския
съюз, могат да гласуват във всички видове избори за
общински съветници и кметове, ако отговарят и на
останалите изисквания на Изборния кодекс за това, но могат
да се кандидатират само за общински съветници при
спазване реда и условията на ИК.
УСЕДНАЛОСТ
4. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас
само веднъж – само по постоянен адрес (където се включат в
избирателния списък служебно от общинската администрация)
или само по настоящ адрес, където за да бъдат включени в
избирателния списък (като условие за гласуване), трябва да
подадат заявление – Приложение № 12-МИ от изборните книжа,
до общинската администрация по настоящия им адрес. След
включването на лицата в избирателен списък по настоящ адрес те
служебно се заличават от общинската администрация от
избирателния списък по постоянния им адрес.
5. Ако не са включени в избирателния списък по настоящия им
адрес, избирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.
УСЕДНАЛОСТ
ІІ. Избори за кметове на кметства
 1. В изборите за кмет на кметство „да си живял най-малко
през последните шест месеца в съответното населено място“
означава:
 а) за кандидатите и избиратели български граждани – да
имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес
на територията на Република България, като поне единият от
тях да е в населено място на територията на съответното
кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане
на избора;
УСЕДНАЛОСТ
 б) за гражданите на друга държава-членка на Европейския
съюз, със статут на постоянно или продължително
пребиваващи в Република България – да имат адрес на
пребиваване в населено място на територията на
съответното кметство към дата шест месеца преди датата
на произвеждане на избора.
Избирателен списък
 Включването в избирателните списъци е необходимо условие
за гласуване. Всеки избирател с валиден документ за
самоличност, който е включен в избирателния списък има правода гласува и следва да бъде допуснат до гласуване. Списъците – част І (на българските граждани) се съставят отобщинската администрация по постоянния или настоящия адрес(ако има искане за гласуване по настоящ адрес) на избирателите.Избирателен списък Списъците – част ІІ (на гражданите на друга държава-членка наЕС) се съставят въз основа на подадените заявления за вписванев избирателния списък. В този списък се вписват служебноимената на гражданите на друга държава-членка на ЕС, които сабили включени в списъците – част ІІ, съставени за предишниобщи избори за общински съветници и кметове, ако лицата не сапроменили адреса си. Избирателните списъци се обявяват не по-късно от 40 днипреди изборния ден на видно място в района на избирателнатасекция и се публикуват на интернет страницата на съответнатаобщина.Какво може да направи избирател, ако доденя на изборите установи, че не евключен в избирателния списък илив списъка има непълнота или грешка1.До изборния ден – да подаде заявление по образец дообщинската администрация за дописване в списъка, катопредстави съответния документ в случаите, когато е необходимтакъв.2.При непълнота или грешка – да поиска отстраняването им списмено заявление по образец до общинската администрация.Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.Гласуване по настоящ адресИзбирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различнинаселени места, може да гласува по настоящ адрес, като за това енеобходимо: да има адресна регистрация в съответната община по настоящадрес на дата преди последните шест месеца преди изборния ден и да подаде писмено заявление до общинската администрация понастоящия си адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.Под „адресна регистрация“ се разбира отразяването на настоящия ипостоянния адрес на гражданите в регистрите на населението пореда на чл. 89 – 99а от Закона за гражданската регистрация.В изборите за общински съветници и кметове НЕ се издаватудостоверения за гласуване на друго място!!!Гласуване с подвижна избирателна кутия Гласуват избиратели с трайно увреждане, което не им позволявада упражнят избирателното си право в изборно помещение,подали са необходимото заявление и са включени в списъка загласуване с подвижна избирателна кутия. Към заявлението сеприлага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). Кметът на общината е длъжен да предостави подходящопомещение за подвижните секционни избирателни комисии. Гласуването се извършва чрез посещение в дома на избирателяот членовете на подвижната секционна избирателна комисия.Гласуване на избиратели с увреденозрение или затруднения в придвижванетоТези избиратели могат да гласуват: в определена секция за избиратели с увредено зрение илизатруднения в придвижването, обозначена с табела или другизнаци за допълнителното й предназначение; в избрана от тях подходяща секция; с придружител, когато увреждането не им позволява даизвършат сами необходимите действия при гласуването.Гласуване на ученици и студенти Избирателите – ученици и студенти гласуват по общия редс документ за самоличност (лична карта). За да упражнят правото си на глас в населеното място, вкоето имат право да гласуват, се освобождават от учебнизанятия един ден преди, по време на изборния ден и един денслед него.Как се гласува с бюлетината/бюлетините Избирателят влиза в изборното помещение. Легитимира се сдокумент за самоличност – лична карта или паспорт и судостоверение за пребиваване – за гражданите на други държавичленки на ЕС. Член на СИК сверява данните му в избирателниясписък. Избирателят, гражданин на друга държава-членка на ЕС седопуска до гласуване след вписване в избирателния списък наличния му номер, номера на личната му карта или паспорт, номерана удостоверението за пребиваване и датата на регистрацията,посочена в него. Член на СИК откъсва пред избирателя за всеки вид избор поедна бюлетина от съответния кочан и поставя един печат на гърбана всяка от тях. Сгъва бюлетината по указания от ЦИК начин и яподава на избирателя. Избирателят взема бюлетините и влиза в кабината за гласуване.Бюлетина за избиране на кмет Избирателят отбелязвасвоя вот само с химикал,пишещ със син цвят и самосъс знакХ или V Вотът се отбелязва вквадратчето с номера наизбрания кандидат.Бюлетина за избиране на общинскисъветници Избирателят отбелязвасвоя вот само с химикал,пишещ със син цвят и самосъс знакХ или V Вотът се отбелязва вквадратчето с номера наизбраната кандидатска листа.Как се гласува с бюлетината/бюлетините Важно! Избирателят отбелязва своя вот само с химикал,пишещ със син цвят и само със знакХ или V След като първо е отбелязал своя вот в квадратчето (заизбраната партия или коалиция), избирателят може, ако желае дапостави в кръгчето с номера, с който е регистриран избрания отнего кандидат от съответната листа, знак „Х” или „V”, койтопоказва неговото предпочитание (преференция) за съответниякандидат. След като е гласувал, избирателят сгъва бюлетината/ите поначин, който не разкрива тайната на вота, но позволяващ да севижда номера на всяка бюлетина в долния десен ъгъл. Излиза от кабината и подава сгънатата/ите бюлетина/и на членна СИК, който сверява номера на всяка бюлетина в долния десенъгъл с номер върху кочана, от който е откъсната. При съвпадение на номерата, член на СИК откъсва поперфорацията отрязъка с номера в долния десен ъгъл набюлетината и го пуска в специална за целта непрозрачна кутия. Слага втори печат на гърба на всяка бюлетина и ги дава наизбирателя. Избирателят ги пуска в избирателната кутия, подписва се визбирателния списък, взема документа си за самоличност инапуска изборното помещение.ВАЖНО за преференцията липсата на отбелязване на предпочитание/преференция (в кръгче)не прави гласа недействителен; при неотбелязване на предпочитание/преферeнция, такова сезачита за водача на съответната кандидатска листа, според чл.437,ал.5 от ИК; отбелязване на повече от 1 предпочитание/преференция (в повечеот едно кръгче) не води до недействителност на гласа.

cik.bg

velingradnews

Свързана публикации