Изтича срокът за кандидатстване за членове на Съвета на децата

 Изтича срокът за кандидатстване за членове на Съвета на децата
Изтича срокът за кандидатстване за членове на Съвета на децата
25 май 2022 г. е крайният срок за подаване на документи във връзка с обявената от община Велинград процедура за избор на членове на Съвета на децата.
Целта на Съвета е да насърчава детското участие в процесите на политики за децата. Той е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от тези принципи е участието на децата в собственото им развитие и закрила – не като обект, а като фактор.
За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, включително, избрани в съответствие с процедурата за избор. В него участват представители на всички 28 административни области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи, 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.
Право да кандидатства за член на Съвета има всяко дете на възраст от 13 до 16 години включително, в една от четирите категории:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.
Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.
Място и срок за подаване на документите:
Попълнените документи се подават на адрес:
гр. Велинград, Община Велинград , бул. „Хан Аспарух“ №35,
деловодство, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
Кандидатури могат да бъдат изпращани по пощата на адрес
гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35
или по електронен път на адрес: obshtina@velingrad.bg
Краен срок за подаване на документите – до 17.00 часа на 25.05.2022 г.
Телефон за допълнителна информация: 0885/ 78 28 00
Надежда Стефанова – главен специалист в отдел „ХСД“
Информация за състава и дейността на Съвета на децата може да бъде получена на сайта на ДАЗД – https://sacp.government.bg/съвет-на-деца
May be an illustration
Прсцентър община Велинград
11-05-2022

Още новини

Loading Facebook Comments ...