Изтича срокът за кандидатстване за членове на Съвета на децата

Изтича срокът за кандидатстване за членове на Съвета на децата
25 май 2022 г. е крайният срок за подаване на документи във връзка с обявената от община Велинград процедура за избор на членове на Съвета на децата.
Целта на Съвета е да насърчава детското участие в процесите на политики за децата. Той е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от тези принципи е участието на децата в собственото им развитие и закрила – не като обект, а като фактор.
За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, включително, избрани в съответствие с процедурата за избор. В него участват представители на всички 28 административни области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи, 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.
Право да кандидатства за член на Съвета има всяко дете на възраст от 13 до 16 години включително, в една от четирите категории:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.
Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.
Място и срок за подаване на документите:
Попълнените документи се подават на адрес:
гр. Велинград, Община Велинград , бул. „Хан Аспарух“ №35,
деловодство, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
Кандидатури могат да бъдат изпращани по пощата на адрес
гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35
или по електронен път на адрес: obshtina@velingrad.bg
Краен срок за подаване на документите – до 17.00 часа на 25.05.2022 г.
Телефон за допълнителна информация: 0885/ 78 28 00
Надежда Стефанова – главен специалист в отдел „ХСД“
Информация за състава и дейността на Съвета на децата може да бъде получена на сайта на ДАЗД – https://sacp.government.bg/съвет-на-деца
May be an illustration
Прсцентър община Велинград
11-05-2022
Exit mobile version