Изявление на д-р Костадин Коев до жителите на с.Драгиново

 Изявление на д-р Костадин Коев до жителите на с.Драгиново

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА С. ДРАГИНОВО,

Във връзка с информацията разпространявана в социалните мрежи, както и сред жителите на с. Драгиново, Ви уведомявам, че са открити 4 на брой процедури за издаване на Разрешителни за водовземане от минерална вода от водоизточници: Сондаж № 2, Сондаж № 5 и Сондаж № 13 от находище на минерална вода „Драгиново” , с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик- изключителна държавна собственост-№ 27 от Приложение № 2 на Закона за водите. Горецитираните процедури и предстоящите Разрешителни за водовземане от минерална вода ще водоснабдяват с минерална вода общински(обществени) сгради в с. Драгиново, като:

 1. СУ ‘’МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ’’, с обща ЗП на сградите от 1980 кв.м., публична общинска собственост; ДГ «ПРОЛЕТ», с обща ЗП на сградите от 943 кв.м., публична общинска собственост;
  2. НЧ ‘’МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ’’, със ЗП от 648 кв.м. и МС «Помпено» със ЗП 18 кв.м., публична общинска собственост;
  3. ПОЩА И КМЕТСТВО- със ЗП от 140 кв.м., публична общинска собственост;
  4. БАНЯ, със ЗП- 46 кв.м.-публична общинска собственост;
  5. ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ И БАНЯ, със ЗП-55 кв.м.-публична общинска собственост;
  6. ОБЩЕСТВЕНИ ЧЕШМИ -публична общинска собственост, находящи се на ул. ‘’Изгрев‘’ № 1, ул. ‘’Иван Вазов’’ № 1 и ул. ‘’Иван Вазов’’ № 10, с. Драгиново, община Велинград, съгласно Решение № 169 от 30.04.2015 год. на ОбС-Велинград;
  7. ПЕРАЛНЯ с площ от 160 кв.м.- публична общинска собственост

Общото заявено количество дебит минерална вода за издаване на 4 броя Разрешителни за водовземане от минерална вода е в размер на:8,22 л/сек., а разрешения годишен воден обем в размер на: 259 225,92 куб/м.

Уведомявам Ви, че гореописаните процедури ще приключат до края на календарната 2018 год., а Разрешителните ще бъдат издадени след влизане в сила на Решенията на Общински съвет-Велинград.

От Сондаж № 1 няма изграден общински водопровод за пренос на минерална вода, който да водоснабдява общински(общестевени) сгради с минерална вода, поради което от водоизточника се издава Разрешително за водовземане от минерална вода на юридически лица, като таксата за водовземане постъпва по сметка на Община Велинград.

Решението на Общински съвет-Велинград от проведената редовна сесия на 25.10.2018 год. за издаване на Разрешително за водовземане на фирма «Дикси-64» ЕООД е от водоизточник-Сондаж № 1 с експлоатационен ресурс от 0,50 л/сек., като фирмата е имала Разрешително за водовземане за минерална вода № 0008/24.06.2013 год. от същият водоизточник и до крайният срок(24.06.2018 год.) на Разрешителното е била редовен платец на таксите за водовземане към Община Велинград.

Като заключение ще спомена, че след като находище на минерална вода „Драгиново”,с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик – изключителна държавна собственост – № 27 от Приложение № 2 на Закона за водите е предоставено за управление и ползване на Община Велинград, с Решение № 27 от 2011 год. от Министъра на околната среда и водите не са били предприемани действия по издаване на Разрешителни за водовземане на общински (общестевени) сгради, за да бъде защитен общественият интерес на жителите на с. Драгиново.

 

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: