Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, зам.-министърът на МРРБ и ръководител на Оперативна програма „Региони в растеж” г-жа Деница Николова подписаха дългосрочно двустранно споразумение за реализация на инвестиционната програма на община Велинград. Продължителността на споразумението обхваща финансовата рамка 2014-2020 и е със срок на действие до 31.12.2023 г.

В края на месец януари 2016 година община Велинград разработи и депозира пред Управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж” проектно предложение с наименование „Инвестиционна програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велинград”. С решение  от 04.04.2016 година  УО на ОПРР одобри проектното предложение. В рамките на  изпълнение на инвестиционната си програма община Велинград следва да подготви и подаде за оценка и одобрение проекти предложения на обща стойност за основните обекти 16 043 137,59 лева, като 100% от сумата представлява безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж”.

Проектните предложения, които предстои да бъдат подготвени за реализиране  на инвестиционната програма на град Велинград включват следните основни проекти и обекти на интервенция:

  • Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради на държавна администрация – сградата на Районна прокуратура;
  • Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради на общинската администрация – новата и старата сграда на община Велинград;
  • Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради;
  • Проект по група дейности градска среда – включващ следните обекти: Централен площад от ул. „Юндолска“ до Държавно горско стопанство „Алабак“ от ос.т. 239А-244-233-9; от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от ос. т. 244-236А-38 и от фонтаните до старата сграда на общината, изграждане на зона за отдих-складове при Централен кооперативен пазар, ремонт, реконструкция и енергоспестяващо осветление на улици “Георги Кирков, “Милеви скали” и “Христо Смирненски”.
  • Проект за образователна инфраструктура – Полудневна детска градина към СОУ „Кирил и Методий“;
  • Проект по група дейности социална инфраструктура- Проект за изграждане на нови социални жилища

След изпълнението на проектите обхващащи основните обекти в програмата, община Велинград ще има възможност за финансиране на резервни обекти на територията зоните за въздействие в града включващи ремонт и реконструкция на улична мрежа, паркове и зелени площи на стойност: 8 021 568,79 лева.