Кметът на общ. Ракитово предлага намаляване таксата в детските градини – за някои деца забавачката ще бъде безплатна

Кметът Костадин Холянов предлага намаляване на таксата в детските градини.
За някои деца забавачката ще бъде безплатна.
Кметът на община Ракитово Костадин Холянов внесе предложение в Общинския съвет за изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование. Не се заплаща такса за посещение на деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 % намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК, за деца на неизвестни родители, за деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг, деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, за трето и следващо дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие.
От такса се освобождават и деца-сираци или с един родител, деца-близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи, деца, на които единият родител е студент редовно обучение, дете, настанено в семейство на роднини и близки, както и за дете, настанено в приемно семейство съгласно чл.26 от Закона за закрила на детето. Няма да се събира такса и от деца, които отговарят на критериите и попадат в целевата група, идентифицирана от МОН с проект“ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от ОП“ Наука и образование за интелигентен растеж“, както и деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца, равен или по-нисък от линията на бедност, определена с ПМС. Извън случаите по ал.1 таксата се намалява с 5,00 лв.
С изменение и допълнение в Наредбата е изменен и текстът на чл.21/1/-„За ползване на детски ясли и детски градини се събира от родителите, настойниците или приемния родител месечна такса за част от дейностите по хранене в размер на 35,00 лв. месечно диференцирана такса съобразно посещаемост без оглед на дохода на член от семейството“. Днес Общинският съвет в Ракитово прие предложението.
Пресцентър Община Ракитово
26-01-2021

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: