Кметът на общ. Ракитово с голяма подкрепа от жителите събрали се на протест

 Кметът на общ. Ракитово с голяма подкрепа от жителите събрали се на протест
Георги Холянов: “Благодаря за подкрепата! Истината ще възтържествува!”
Кметът Холянов получи огромна подкрепа от жителите на общината, които тази вечер се събраха на организиран от гражданите протест в социалните мрежи.
Повече от 200 души излязоха в студената ноемврийска вечер, а близо 400 са подписали петиция, за да изкажат своята съпричастност към кмета на община Ракитово, който беше НЕПРАВОМЕРНО отстранен от длъжност с решение на Общинската избирателна комисия. Мотивите на партийните представители на комисията, след попаден сигнал са, че кметът управлява търговски дружества, след встъпването си в длъжност.
Хората, дошли да подкрепят Холянов останаха час и половина на площада пред общината, носейки плакати, призоваващи към справедливост и истинност на твърденията на ОИК, че кметът е нарушил закона.
Самият Холянов дойде, за да благодари на събралото се множество, да ги увери, че въпреки опитите за дискредитирането му, той ще продължи да работи за благото на общината и нейните жители, “дори с още по-голям хъс и желание за промяна”.
Част от събралите се се изправиха пред съгражданите си и благодариха за упоритата работа на общинската администрация, споделиха положителната промяна, която виждат в общината, споделиха мечтите си да живеят и да се развиват именно в родните си населени места – Ракитово, Костандово и Дорково и изявиха увереност, че Холянов ще направи това възможно. Казусът Георги Холянов и неговото странно, незаконосъобразно и политически украсено отстраняване.
Историята:
Общинската избирателна комисия (ОИК), Ракитово заседава по повод подаден сигнал срещу Георги Холянов от името на Димитър Делиев, който касае НЕВЯРНО твърдение, че е управител и едноличен собственик на три търговски дружества, а именно “Цвета къмпани”, “Кос – Хол 1” и “Кос – Хол 2”, което по смисъла на закона е нарушение, тъй като кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност, да бъдат контрольори, управители и прокуристи на търговски дружества по време на своя мандат.
Реалността:
Сигналът, подаден в Комисията е напълно неоснователен, тъй като откакто Холянов е кмет не е нито управител, нито прокурист, търговски пълномощник или управител на посочените дружества. Никога не е упражнявал дейност като едноличен търговец, съдружник в събирателно дружество или неограничено отговорен съдружник в командитно дружество и т.н. Освобождаването му като управител в търговските дружества, без да прехвърля дяловете си, е ИЗЦЯЛО съобразено със закона и актуалната съдебна практика на Административния съд в Пазарджик.
Нарушенията на ОИК:
Съгласно изискванията на чл. 85 от Изборния кодекс, заседанията на Общинската избирателна комисия се провеждат, когато на тях присъстват повече от половината й членове, а решенията се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите. Когато липсва такова мнозинство се смята, че предложеното за приемане решение е отхвърлено.
На заседанието, което се е провело на 21.11.2022г. са присъствали всички десет члена на комисията. Председателят на комисията Стоянка Гинчева е предложила да бъде прието решение за обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Холянов, който е избран за кмет на Община Ракитово на проведените на 03.07.2022г. частични местни избори. В подкрепа на предложението са гласували шестима членове – Стоянка Гинчева, Зорница Томова, Мустафа Вингев, Ангел Даскалов, Росица Рускова и Жулиета Георгиева. Против предложението са гласували останалите четирима членове на комисията – Петя Стефанова, Цветелина Зарева, Кирилка Говедарска и Мария Пеева.
Простите изчисления показват, че за бъде законно прието предложението на председателя Стоянка Гинчева, в негова подкрепа е трябвало да гласуват седем, а не шест от присъствалите членове на комисията.
Самото решение, освен, че е прието в нарушение на закона, не беше обявено незабавно след приемането му, а на следващия ден, защото неколкократно беше преправяно и редактирано. В последната му редакция, която е достъпна на сайта на Общинската избирателна комисия, мотивите на решението са значително съкратени и се различават от мотивите, които са предложени на провелото се заседание. Следователно, това което е обявено, се различава от варианта, който е гласуван и е подкрепен с по-малко от изискуемото по закон мнозинство.
И разгледано по същество решението е незаконосъобразно, защото изискването на чл. 41 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е избраният за кмет да не извършва търговска дейност и да не бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си. В действащия закон не съществува забрана кметът на общината да бъде съдружник или едноличен собственик на капитала в търговски дружества, както неправилно считат шестима от членовете на Общинската избирателна комисия.
От страна Георги Холянов, незабавно след избирането му за кмет на общината е предприето освобождаването му като управител на притежаваните от него търговски дружества, както и освобождаването му като управител на два клона към едно от тези дружества, с което напълно е изпълнил изискванията на закона. По никакъв начин не може да бъде споделено мнението на шестимата членове на Общинската избирателна комисия, че понастоящем той извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, защото търговската дейност се извършва от юридическите лица – търговски дружества, които се представляват от техните управители, а не от едноличния им собственик.
Пример:
По сходен начин, въпреки, че за лицата, които заемат длъжността „министър“ съществуват още по-големи ограничения, отколкото за кметовете, в правителството, което управляваше от 13.12.2021г. до 02.08.2022г., министърът на транспорта и съобщенията г-н Николай Събев, продължаваше да бъде съдружник в притежаваните от него търговски дружества, без да бъде техен управител.
Извод:
Съществуват всички основания да се приеме, че шестима от членовете на Общинската избирателна комисия нарушават Изборния кодекс и Закона за местното самоуправление и местната администрация, не са безпристрастни и обслужват определени политически интереси.
От решението на ОИК се вижда ясно, че се произнася присъда, без да се привеждат аргументи вследствие на извършена проверка по същество.
В Търговския закон няма дефиниция за „собственик на капитала“ или „едноличен собственик на капитала“, а има дифиниция за ТЪРГОВЕЦ, който осъществява дейност и подписва ДОКУМЕНТИ, прехвърля имуществени права. Търговецът извършва СДЕЛКИ. Тези сделки са описани в ТЗ.Въпроси:
Има ли някакви доказателства за това, че подписът на Георги Холянов стои под някакви документи за осъществени търговски сделки за своя изгода, когато е бил кмет??? Остава без отговор в Решението на ОИК въпросът: „През времето, за което Георги Холянов е изпълнявал длъжността „КМЕТ“, осъществявал ли е „ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ“???
Ако ОИК имаха ясен и недвусмислен отговор на този въпрос, биха причислили в Решението си случаите по дати, когато това е било осъществено: на коя дата, с кого, Георги Холянов е осъществил търговска сделка…
ГЕОРГИ ХОЛЯНОВ ЩЕ ОБЖАЛВА В СЪДА РЕШЕНИЯТА НА ОИК!
Пресцентър община Ракитово
(24-11-2022)

Ari Kremen

Свързана публикации

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *