На 14 март (четвъртък) от 17.00 ще се състоят ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) ВЪВ ВЕЛИНГРАД

 На 14 март (четвъртък) от 17.00 ще се състоят ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) ВЪВ ВЕЛИНГРАД

На 14 март (четвъртък), от 17.00, в Голяма зала на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35, ще се проведат обществени обсъждания на следните две Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), с кандидат и партньор, Община Велинград:

  • Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0008 „Оползотворяване на идентифицирания местен туристически потенциал и повишаването на качеството на човешкия капитал“.

Настоящата концепция за ИТИ има за цел да се оползотвори оптимално местния туристически потенциал и да се повиши качеството на човешкия капитал чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между планинските общини Велинград, Сърница, Брацигово. За реализацията на концепцията са се обединили осем партньори от различни видове заинтересовани страни и съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма съфинансирана от европейските фондове.

Предвидените дейности в концепцията са:

  • Обновяване и облагородяване на парк „Клептуза“
  • Основен ремонт на съществуваща сграда находяща се в Парк „Клептуза“
  • Подобряване на туристическия потенциал на община Сърница
  • Изграждане на Общностен център за ранно детско развитие
  • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Исторически музей – Велинград
  • Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на детска градина „Фантазия“
  • Модернизация на образователната среда в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград

 

Създаване на посетителски център за популяризирането на местното културно, природно и историческо наследство

 

Закупуване на училищен автобус за подобряване на мобилността за осъществяване на професионалното образование в ПГИТ „Алеко Константинов”, гр. Велинград

За повече информация предоставяме линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1PlxxY0OLSDzX54tP-fwGKw1pGEsgIPYl/edit#slide=id.p1

и линк към анкета: https://forms.gle/gBqLY6t5bJp2PcJaA

  • Второто обсъждане е за Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0050, „Комбинирана концепция за ИТИ,  с водещ партньор СБР-НK ЕАД за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград,  с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“

Основната цел на проектното предложение е подобряване на парковата среда в балнеоложките центрове Велинград и с. Наречески бани, община Асеновград, на терените на двата филиали на „СБР-НК“ ЕАД. Водещ партньор е „СБР-НК“ ЕАД , с партньори: Министерството на здравеопазването – орган на държавна власт, Община Велинград и Община Асеновград – органи на местна власт, Център за подкрепа и личностно развитие – обединен детски комплекс – Велинград, Сдружение Център за местни инициативи и развитие и сдружението Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация. Концепцията подпомага създаване на красиви, устойчиви и приобщаващи места, благоприятна екосистема за пациентите и всички граждани. Предвидените дейности ще бъдат финансирани по ПРР 2021-2027г., а в концепцията участват и шест партнори, вкл. Министерство на здравеопазването.

Линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1wzoT8bD9Y-uaYlWqgRdLuhnJaUP61dBH/edit#slide=id.p1

Линк към анкета: https://forms.gle/urHYEUK7fg1nBUte9

Всяко заинтересовано лице, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни онлайн анкета.

При необходимост от допълнителна информация може да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 034/44 62 09.

Областен информационен център – Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

velingradnews

Свързана публикации