На 9 октомври във Велинград и Пазарджик ще разясняват на безработни възможностите за собствен бизнес

На 9 октомври от 11.00 ч. Туристически информационен център Велинград и от 14.30 часа в Бизнес център “Пазарджик“ се организират срещи с безработни и неактивни лица, които се интересуват от възможности за финансиране на собствен бизнес.

На срещите ще бъдат разяснени актуалните схеми за финансиране по програми и финансови инстръменти на ОП «Развитие на човешките ресурси», както и възможностите и изискванията за включване в проектните дейности, които предстоят, включително получаване на безплатни индивидуални консултации.
Също така ще бъде предоставен линеен график по изпълнение на проекта с уточнени следващи стъпки по консултиране, развитие и стартиране на индивидуални бизнес проекти.
Включването в срещите и последващите дейности не задължават участниците за участие в следващите етапи на проекта.

Кампанията е по проект “Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали”, изпълняван в рамките на договор №BG05M9OP001-1.023-0144-C01, ще проведат , съгласно посочения график по-долу, срещи в гр.Пазарджик, с местни представители на целевите групи – безработни и неактивни лица, които се интересуват от възможности за финансиране на собствен бизнес.

Вече има положителни резултати от първия етап на проекта, покойто вече има обучени хора, които продължават в посока развиване на собствен бизнес.

Този документ е създаден в рамките на договор №BG05M9OP001-1.023-0144-C01, проект: „Насърчаване на предприемачеството в област Пазарджик и област Кърджали”,
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд

pz-info.com

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: