Областният управител връща като незаконосъобразно решението на Общински съвет Велинград за смяна на управителя на МБАЛ Велинград

 Областният управител връща като незаконосъобразно решението на Общински съвет Велинград за смяна на управителя на МБАЛ Велинград

Със заповед на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков се връща като незаконосъобразно решение №34 на Общински съвет Велинград, което касае освобождаване на управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД и избиране на нов временно изпълняващ длъжността управител до провеждането на конкурс.
В самото решение липсва фактическа аргументация даваща основание за отстраняване на досегашният управител на „МБАЛ – Велинград“. В предложението, направено от името на Кмета на общината също не се съдържа такава фактическа обосновка.
В Протокол No 2 от проведеното заседание на Общински съвет Велинград на 23.02.2023 г. също не са представени мотиви. Разпоредбата на чл.59, ал.2, т.4 от АПК вменява на административния орган освен правни основания, да посочи и фактически такива, което в случая не е изпълнено – такива не се съдържат в предложението на кмета, протокола от проведено заседание, нито в самото решение.
Решението на Общинския съвет не отговаря и на изискванията за форма на административния акт, посочени в чл.59, ал.2 от АПК. То е прието при липса на мотиви и неспазване на установената форма – основание за оспорване по чл.146, ал.1, т.2 от АПК.
За освобождаване на досегашния управител на общинската болница е нужно съгласие на Общинския съвет, както и посочване на относимото правно основание за отстраняването му от длъжност. Като правни основания са посочени само чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества. Не са посочени основания от Търговския закон, Закона за лечебните заведения и Закона за публичните предприятия, приложим по силата на препращащата норма на чл. 64, ал. 2 от Закона за лечебните заведения. Съгласно тази разпоредба Договорът за управление и контрол на членове на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала се прекратява предсрочно в изчерпателно изброените хипотези на чл. 24 от Закона за публичните предприятия.
На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да се разгледа от общински съвет Велинград в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на областния управител.

velingradnews

Свързана публикации

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *